Vedení účetnictví

Účetnictví - podvojné účetnictví

- zavedení podvojného účetnictví

- návrh účetních vnitropodnikových směrnic

- účetní rozvrh včetně analytického dělení

- převzetí a kontrola jednotlivých účetních dokladů (věcná i formální správnost z hlediska zákona o účetnictví)

- zápis účetních dokladů do účetního deníku

- tvorba hlavní knihy

- tvorba salda došlých a vydaných faktur

- vystavování a zasílání vydaných faktur

- evidence nákladů dle různých hledisek (po zakázkách, po střediscích)

- evidence hmot. invest. majetku a výpočet daňových účetních odpisů

- evidence pro účely DPH

- evidence drobného hmotného majetku

- evidence nehmotného majetku

- výkazy (rozvaha a výsledovka) minimálně jednou ročně dle přání klienta

Mzdy a personalistika

- návrh a zpracování vstupních dotazníků pro zaměstnance klienta

- sepisování pracovních smluv s jednotlivými zaměstnanci klienta

- archivace osobních složek personalistiky zaměstnanců

- dodržování zásad o ochraně osobních údajů zaměstnanců

- výpočet mezd jednotlivých pracovníků

- výpočet náhrad a příplatků(např. za dovolenou, práce ve svátek atd.)

- evidence nároku a čerpání dovolené

- měsíční přehledy všem zdravotním pojišťovnám

- roční vyúčtování daní ze závislé činnosti zaměstnanců

- měsíční přehled MSSZ

- výplatnice dle jednotlivých zaměstnanců

- stravenky, diety...

- dohody o provedení práce a o pracovní činnosti a výpočet mezd z těchto dohod

- přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotní pojišťovny

- přihlašování a odhlašování zaměstnanců na MSSZ

- příkazy k úhradě mezd a odvodů

- pojištění odpovědnosti činnosti

  Vedení účetnictví

  - jednoduché účetnictví

  - podvojné účetnictví

  Daňová evidence

  - vedení daňové a mzdové evidence

  Poradenství v oblasti

  - financí a investic

  - organizační, ekonomické a podnikatelské

  Poskytování SW

  - poskytování SW HORRY

  - poradenství v oblasti HW

  - poradenství v oblasti SW

  Zprostředkování služeb v oblastech

  - řemeslných služeb

  - propagace a reklamy

panterek